Hemvärnskompaniråd och stämma

Med Hemvärnskompaniråd och -stämma avses: Hemvärnskompani, Hemvärnsmusikkår, Hemvärnsledningspluton regionalstab, Hemvärnsbataljonsstab- och ledningspluton och fristående kompanier.

Är chefen för ovanstående enheter råd och utövar Hemvärnets medinflytande. Chefen är ordförande i råden

Råden biträder ordförande med att årligen värdera de insatser som gjorts av enskilda i förbandet och föreslå lämplig Hemvärnspersonal för utmärkelsen.

Både ordinarie och ersättare ska som förtroendeperson kallas till råd.