Rikshemvärnsrådet

Utövar övergripande medinflytandefrågor av betydelse för Hemvärnet i hela landet, såsom dess organisation, verksamhet och utveckling.

Rikshemvärnschefens råd

Rikshemvärnschefen är ordförande i Rikshemvärnsrådet

Rikshemvärnsrådet är en statlig nämnd under Försvarsdepartementet.

Rikshemvärnsrådet skall behandla övergripande medinflytandefrågor av betydelse för Hemvärnet i hela landet, såsom dess organisation, verksamhet och utveckling, samt yttra sig över frågor som har hänskjutits till rådet av rikshemvärnstinget eller något annat medinflytandeorgan.

Rikshemvärnsrådet består av Rikshemvärnstinget tretton valda ordinarie ledamöter (förtroendepersoner) med ersättare (en av ledamöterna utses av hemvärnsmusiken). Därutöver utses en representant av regeringen och chefen rikshemvärnsavdelningen utgör en representant.

Rikshemvärnsrådet sammanträder minst två gånger per år och mellan Rikshemvärnsrådsmötena sammanträder ett Verkställande utskott.

Rikshemvärnsrådet har inom sig olika utskott och arbetsgrupper för särskilda frågor som exempelvis medinflytande, utmärkelser, operation soldatvärde, motioner osv.

Rikshemvärnsrådet

Behandlar övergripande medinflytandefrågor av betydelse för Hemvärnet i hela landet

Förvaltar Hemvärnets utmärkelsesystem

Är huvudman för Tidningen Hemvärnet