Operation Soldatvärde

Operation Soldatvärde – jämlikhet och värdegrund – drivs av Rikshemvärnsrådet. Du hittar slutrapporterna på Itslearning.

Försvarsmakten bedriver ett aktivt och hållbart utvecklingsarbete för att skapa en jämställd och jämlik organisation där var och en respekteras för sin kompetens och kunskap.

Försvarsmaktens värdegrund kännetecknas av respekt för de demokratiska grunderna och de mänskliga fri- och rättigheterna. Det handlar om hur vi bemöter och värderar varandra.

Försvarsmaktens vision avseende jämställdhet är att Försvarsmaktens personal ska verka i en jämställd organisation där kvinnor och män kan utvecklas och bidra med sin fulla potential till Försvarsmaktens operativa förmåga.

Hemvärnets jämlikhets- och värdegrundsarbete gör att vi ses som en attraktiv och ansvarsfull verksamhet av samhället och av Hemvärnets befäl och soldater.

Enligt Försvarsmakten Militärstrategisk doktrin – MSD 16 har krigföringsförmåga klassiskt beskrivits som ett tempel uppburet av tre pelare åsyftade tre samverkande faktorer; fysiska, konceptuella och moraliska faktorer.

Pelaren moraliska faktorer beskrivs som att reflekterar den mänskliga sidan i vilja, mod, ledarskap, utbildning, övning, träning, tålighet, etik och dylikt.

Tillsammans med gemensamma konceptuella och moraliska faktorer kan chefen med dessa medel genomföra väpnad strid (källa: Försvarsmaktens operativa doktrin 2014)

Hemvärnsbefälens ledarskap skall präglas av ett modernt ledarskap där en interaktion mellan chefen/-ledaren och personalen ständigt pågår som gör befäl och soldater delaktiga, aktivare och motiverade.

Den ledare som lyckas uppnå denna interaktion når ett bättre resultat med sitt krigsförband.

För att skapa dessa möjligheter måste Hemvärnsbefälens ledarskap präglas av medinflytandets principer.

Därför är för Hemvärnsförbandens chefer medinflytandeverksamheten en lika viktig faktor som den är för den personal chefen är utsedd att leda och präglar sättet att leda över tiden.

Om du eller någon du känner utsatts för ett ovälkommet beteende så kan man kontakta UOB för att få råd eller hjälp med att lösa situationen.

Utredningsstöd vid ovälkommet beteende 
Mail: hrc-uob@mil.se
Telefon: 08-51439272
Läs mer:
Ovälkommet beteende – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)