Rikshemvärnsting

Vartannat år, ojämna årtal, samlas demokratiskt valda förtroendepersoner av Hemvärnsbataljonsråd och Hemvärnsråd från hela Sverige till Rikshemvärnsting vecka 45. Där behandlas motioner från Hemvärnsråd, eventuella propositioner från Rikshemvärnsrådet och ledamöter väljs till Rikshemvärnsrådet.

Rikshemvärnsting och Rikshemvärnsrådet utövar medinflytande inom hela landet.
Varje bataljonsråd, Hemvärnsråd och centrala musikrådet väljer demokratiskt ett ombud/förtroendeperson med ersättare till Rikshemvärnstinget. Dessa valda ombud/förtroendepersoner och Rikshemvärnsrådet utgör Rikshemvärnstinget.

Rikshemvärnschefen är ordförande för Rikshemvärnstinget där normal mötesmetodik utgör grund för genomförandet med utskottsarbete som behandlar motioner, propositioner, etc. och föredrag från företrädare för Försvarsmakten, organisationer, osv. Här kan man vara delaktig, påverka och är ett forum där Hemvärnsrörelsens tankar och idéer är i fokus. Det gör Rikshemvärnstinget till en viktig del av vår förmågeutveckling.

Rikshemvärnstinget skall:

  • besluta i övergripande medinflytandefrågor av väsentlig betydelse för hemvärnet i hela landet, såsom dess organisation, verksamhet och utveckling,
  • fatta beslut beträffande motioner, förslag och frågor som har hänskjutits till tinget av ett annat medinflytandeorgan.
  • utse 13 ledamöter, med personliga ersättare, till rikshemvärnsrådet. (En av ledamöterna föreslås av centrala musikrådet).

Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld utdelas i samband med rikshemvärnstinget.

Beslut från tidigare ting hittar du på Hemvärnsportalen.