Medinflytande

Medinflytandet i Hemvärnet – bidrar till ökad operativ effekt!

Eftersom deltagande i Hemvärnet är helt frivilligt, syftar medinflytandet till att tillvarata detta unika engagemang och den breda kompetens som individen besitter genom att möjliggöra delaktighet.

Medinflytandet i krigsförbandet Hemvärnet styrs i Hemvärnsförordningen och Försvarsmaktens föreskrifter och det är därför inte valfritt huruvida stridskraften Hemvärnet ska arbeta för medinflytande, utan detta styrs av författningar som utfärdas av regeringen och Försvarsmakten.

Medinflytandet utgör en unik och viktig möjlighet för de frivilligas delaktighet i Hemvärnets och Försvarsmaktens förmågeutveckling.

Medinflytandet är ett forum där frivillighetens behov, tankar och idéer är i fokus. Hemvärnssoldater och -befäl kan lyfta upp tankar och idéer kring hur stridskraften Hemvärnet kan hantera de utmaningar, eller möjligheter, i utvecklingen av våra krigsförband. Medinflytandet ska utövas av medinflytandeorgan på alla nivåer i frågor om Hemvärnsförbandens:

  • Ekonomi
  • Organisation
  • Personal
  • Utbildning
  • Fredsuppgifter
  • Materiel
  • Lokaler

Genom medinflytande ska den civil/militär kompetens och erfarenhet som finns hos Hemvärnssoldaterna tas tillvara.

Detta sker genom att skapa utrymme för dialog kreativt tänkande, öppenhet, resultat, ansvar och ett ständigt lärande.

Hemvärnets medinflytandesystem ska också öka förståelsen för de motiv, mål och metoder som finns bakom olika beslut vilket i sin tur bidrar till förtroende, förbandsanda, vilja, delaktighet, gemenskap och därmed ökad effekt.

Grundtanken är att varje enskild Hemvärnssoldat har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och kvalitet. Idéer som uppkommer på individ- eller gruppnivå diskuteras på plutonsrådet, som kan lyfta det till kompanirådet eller kompanistämman. Kompaniet kan i sin tur formalisera framställan i en motion som senare behandlas på bataljonsrådet, och så vidare eventuellt ända upp till Rikshemvärnsrådet. Genom åren har många bra förslag resulterat i att Rikshemvärnschefens stab (PROD RIKSHV) har kunnat utgå från en motion och resurssatt denna för att senare produceras och implementeras ute i Hemvärnsförbanden.

Sammanfattningsvis är medinflytande en naturlig del av Hemvärnets verksamhet och ska också alltid vara det!

Du kan läsa mer om medinflytandet i broschyren Medinflytande i Hemvärnet.